SHARE CODE TRANG NGHE NHẠC CỰC KÌ THÚ ZỊ CHO BLOG | Nguồn: LÊ ANH ĐỨC

TẢN MẠN

Hello, xin chào tất cả các bạn !!! Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn code trang nghe dùng để nghe nhạc cực kì dễ thương & thú vị cho blog :) Không luyên thuyên nữa thì chúng ta bắt đầu nào !!!

 DEMO

THỰC HÀNH

Rất là đơn giản thôi :) Các bạn chỉ cần copy toàn bộ code bên dưới rồi dán vào phần tạo trang mới của blog (nhớ là sửa link bài hát ở cuối cùng cho phù hợp với sở thích của bạn nha)
<style type="text/css">*{margin:0;padding:0;-webkit-box-sizing:border-box;-moz-box-sizing:border-box;-ms-box-sizing:border-box;-o-box-sizing:border-box;box-sizing:border-box}body,html{margin:0;padding:0;font:16px/1.4 Lato,sans-serif;color:#fefeff;-webkit-font-smoothing:antialiased;font-smoothing:antialiased;font-family:Comic Sans MS}body{background:#000000;-webkit-touch-callout:none;-webkit-user-select:none;-khtml-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none}h1{font:2.75em Cinzel,serif;font-weight:400;letter-spacing:.35em;text-shadow:0 0 25px rgba(254,254,255,.85)}h2{font:1.45em Cinzel,serif;font-weight:400;letter-spacing:.5em;text-shadow:0 0 25px rgba(254,254,255,.85);text-transform:lowercase}[class^=letter]{-webkit-transition:opacity 3s ease;-moz-transition:opacity 3s ease;transition:opacity 3s ease}.letter-0{transition-delay:.2s}.letter-1{transition-delay:.4s}.letter-2{transition-delay:.6s}.letter-3{transition-delay:.8s}.letter-4{transition-delay:1s}.letter-5{transition-delay:1.2s}.letter-6{transition-delay:1.4s}.letter-7{transition-delay:1.6s}.letter-8{transition-delay:1.8s}.letter-9{transition-delay:2s}.letter-10{transition-delay:2.2s}.letter-11{transition-delay:2.4s}.letter-12{transition-delay:2.6s}.letter-13{transition-delay:2.8s}.letter-14{transition-delay:3s}h1,h2{visibility:hidden;-webkit-transform:translate3d(0,0,0);-moz-transform:translate3d(0,0,0);transform:translate3d(0,0,0)}h1.transition-in,h2.transition-in{visibility:visible}h1 [class^=letter],h2 [class^=letter]{opacity:0}h1.transition-in [class^=letter],h2.transition-in [class^=letter]{opacity:1}#container{display:table;position:absolute;z-index:20;width:100%;height:100%;text-align:center;cursor:none}#container>div{display:table-cell;vertical-align:middle}#container p{position:absolute;width:100%;left:0;bottom:25px;font-size:.8em;letter-spacing:.1em;font-weight:300;color:#76747a;-webkit-font-smoothing:subpixel-antialiased;font-smoothing:subpixel-antialiased}#container p strong{color:#b3abc5}#container p span{font-size:.75em;padding:0 2px}#canvas{position:absolute;z-index:10;top:0;left:0;width:100%;height:100%;cursor:none}#stats{position:absolute;z-index:10;left:10px;top:10px}.dg.ac{z-index:100!important}.STYLE4{color:#FFF}
</style>
<h1 id="h1"></h1>
<h2 id="h2"></h2>
<h3 id="h3"></h3>
<canvas id="canvas"></canvas>
<script>
var Stats=function(){var e=Date.now(),t=e,i=0,n=1/0,r=0,s=0,o=1/0,a=0,l=0,h=0,c=document.createElement("div");c.id="stats",c.addEventListener("mousedown",function(e){e.preventDefault(),v(++h%2)},!1),c.style.cssText="width:80px;opacity:0.9;cursor:pointer";var u=document.createElement("div");u.id="fps",u.style.cssText="padding:0 0 3px 3px;text-align:left;background-color:#002",c.appendChild(u);var d=document.createElement("div");d.id="fpsText",d.style.cssText="color:#0ff;font-family:Comic Sans MS;font-size:9px;font-weight:bold;line-height:15px",d.innerHTML="FPS",u.appendChild(d);var p=document.createElement("div");for(p.id="fpsGraph",p.style.cssText="position:relative;width:74px;height:30px;background-color:#0ff",u.appendChild(p);74>p.children.length;){var f=document.createElement("span");f.style.cssText="width:1px;height:30px;float:left;background-color:#113",p.appendChild(f)}var m=document.createElement("div");m.id="ms",m.style.cssText="padding:0 0 3px 3px;text-align:left;background-color:#020;display:none",c.appendChild(m);var g=document.createElement("div");g.id="msText",g.style.cssText="color:#0f0;font-family:Comic Sans MS;font-size:9px;font-weight:bold;line-height:15px",g.innerHTML="MS",m.appendChild(g);var y=document.createElement("div");for(y.id="msGraph",y.style.cssText="position:relative;width:74px;height:30px;background-color:#0f0",m.appendChild(y);74>y.children.length;){var f=document.createElement("span");f.style.cssText="width:1px;height:30px;float:left;background-color:#131",y.appendChild(f)}var v=function(e){switch(h=e){case 0:u.style.display="block",m.style.display="none";break;case 1:u.style.display="none",m.style.display="block"}},b=function(e,t){var i=e.appendChild(e.firstChild);i.style.height=t+"px"};return{REVISION:11,domElement:c,setMode:v,begin:function(){e=Date.now()},end:function(){var h=Date.now();return i=h-e,n=Math.min(n,i),r=Math.max(r,i),g.textContent=i+" MS ("+n+"-"+r+")",b(y,Math.min(30,30-30*(i/200))),l++,h>t+1e3&&(s=Math.round(1e3*l/(h-t)),o=Math.min(o,s),a=Math.max(a,s),d.textContent=s+" FPS ("+o+"-"+a+")",b(p,Math.min(30,30-30*(s/100))),t=h,l=0),h},update:function(){e=this.end()}}};
</script>
<script>
;(function(window) {
var ctx,
hue,
logo,
form,
buffer,
target = {},
tendrils = [],
settings = {};
settings.debug = true;
settings.friction = 0.5;
settings.trails = 20;
settings.size = 50;
settings.dampening = 0.25;
settings.tension = 0.98;
Math.TWO_PI = Math.PI * 2;
// ========================================================================================
// Oscillator
// ----------------------------------------------------------------------------------------
function Oscillator(options) {
this.init(options || {});
}
Oscillator.prototype = (function() {
var value = 0;
return {
init: function(options) {
this.phase = options.phase || 0;
this.offset = options.offset || 0;
this.frequency = options.frequency || 0.001;
this.amplitude = options.amplitude || 1;
},
update: function() {
this.phase += this.frequency;
value = this.offset + Math.sin(this.phase) * this.amplitude;
return value;
},
value: function() {
return value;
}
};
})();
// ========================================================================================
// Tendril
// ----------------------------------------------------------------------------------------
function Tendril(options) {
this.init(options || {});
}
Tendril.prototype = (function() {
function Node() {
this.x = 0;
this.y = 0;
this.vy = 0;
this.vx = 0;
}
return {
init: function(options) {
this.spring = options.spring + (Math.random() * 0.1) - 0.05;
this.friction = settings.friction + (Math.random() * 0.01) - 0.005;
this.nodes = [];
for(var i = 0, node; i < settings.size; i++) {
node = new Node();
node.x = target.x;
node.y = target.y;
this.nodes.push(node);
}
},
update: function() {
var spring = this.spring,
node = this.nodes[0];
node.vx += (target.x - node.x) * spring;
node.vy += (target.y - node.y) * spring;
for(var prev, i = 0, n = this.nodes.length; i < n; i++) {
node = this.nodes[i];
if(i > 0) {
prev = this.nodes[i - 1];
node.vx += (prev.x - node.x) * spring;
node.vy += (prev.y - node.y) * spring;
node.vx += prev.vx * settings.dampening;
node.vy += prev.vy * settings.dampening;
}
node.vx *= this.friction;
node.vy *= this.friction;
node.x += node.vx;
node.y += node.vy;
spring *= settings.tension;
}
},
draw: function() {
var x = this.nodes[0].x,
y = this.nodes[0].y,
a, b;
ctx.beginPath();
ctx.moveTo(x, y);
for(var i = 1, n = this.nodes.length - 2; i < n; i++) {
a = this.nodes[i];
b = this.nodes[i + 1];
x = (a.x + b.x) * 0.5;
y = (a.y + b.y) * 0.5;
ctx.quadraticCurveTo(a.x, a.y, x, y);
}
a = this.nodes[i];
b = this.nodes[i + 1];
ctx.quadraticCurveTo(a.x, a.y, b.x, b.y);
ctx.stroke();
ctx.closePath();
}
};
})();
// ----------------------------------------------------------------------------------------
function init(event) {
document.removeEventListener('mousemove', init);
document.removeEventListener('touchstart', init);
document.addEventListener('mousemove', mousemove);
document.addEventListener('touchmove', mousemove);
document.addEventListener('touchstart', touchstart);
mousemove(event);
reset();
loop();
}
function reset() {
tendrils = [];
for(var i = 0; i < settings.trails; i++) {
tendrils.push(new Tendril({
spring: 0.45 + 0.025 * (i / settings.trails)
}));
}
}
function loop() {
if(!ctx.running) return;
ctx.globalCompositeOperation = 'source-over';
ctx.fillStyle = 'rgba(8,5,16,0.4)';
ctx.fillRect(0, 0, ctx.canvas.width, ctx.canvas.height);
ctx.globalCompositeOperation = 'lighter';
ctx.strokeStyle = 'hsla(' + Math.round(hue.update()) + ',90%,50%,0.25)';
ctx.lineWidth = 1;
if(ctx.frame % 60 == 0) {
console.log(hue.update(), Math.round(hue.update()), hue.phase, hue.offset, hue.frequency, hue.amplitude);
}
for(var i = 0, tendril; i < settings.trails; i++) {
tendril = tendrils[i];
tendril.update();
tendril.draw();
}
ctx.frame++;
ctx.stats.update();
requestAnimFrame(loop);
}
function resize() {
ctx.canvas.width = window.innerWidth;
ctx.canvas.height = window.innerHeight;
}
function start() {
if(!ctx.running) {
ctx.running = true;
loop();
}
}
function stop() {
ctx.running = false;
}
function mousemove(event) {
if(event.touches) {
target.x = event.touches[0].pageX;
target.y = event.touches[0].pageY;
} else {
target.x = event.clientX
target.y = event.clientY;
}
event.preventDefault();
}
function touchstart(event) {
if(event.touches.length == 1) {
target.x = event.touches[0].pageX;
target.y = event.touches[0].pageY;
}
}
function keyup(event) {
switch(event.keyCode) {
case 32:
save();
break;
default:
// console.log(event.keyCode);
}
}
function letters(id) {
var el = document.getElementById(id),
letters = el.innerHTML.replace('&amp;', '&').split(''),
heading = '';
for(var i = 0, n = letters.length, letter; i < n; i++) {
letter = letters[i].replace('&', '&amp');
heading += letter.trim() ? '<span class="letter-' + i + '">' + letter + '</span>' : '&nbsp;';
}
el.innerHTML = heading;
setTimeout(function() {
el.className = 'transition-in';
}, (Math.random() * 500) + 500);
}
function save() {
if(!buffer) {
buffer = document.createElement('canvas');
buffer.width = screen.availWidth;
buffer.height = screen.availHeight;
buffer.ctx = buffer.getContext('2d');
form = document.createElement('form');
form.method = 'post';
form.input = document.createElement('input');
form.input.type = 'hidden';
form.input.name = 'data';
form.appendChild(form.input);
document.body.appendChild(form);
}
buffer.ctx.fillStyle = 'rgba(8,5,16)';
buffer.ctx.fillRect(0, 0, buffer.width, buffer.height);
buffer.ctx.drawImage(canvas,
Math.round(buffer.width / 2 - canvas.width / 2),
Math.round(buffer.height / 2 - canvas.height / 2)
);
buffer.ctx.drawImage(logo,
Math.round(buffer.width / 2 - logo.width / 4),
Math.round(buffer.height / 2 - logo.height / 4),
logo.width / 2,
logo.height / 2
);
window.open(buffer.toDataURL(), 'wallpaper', 'top=0,left=0,width=' + buffer.width + ',height=' + buffer.height);
// form.input.value = buffer.toDataURL().substr(22);
// form.submit();
}
window.requestAnimFrame = (function() {
return window.requestAnimationFrame || window.webkitRequestAnimationFrame || window.mozRequestAnimationFrame || function(fn) { window.setTimeout(fn, 1000 / 60) };
})();
window.onload = function() {
ctx = document.getElementById('canvas').getContext('2d');
ctx.stats = new Stats();
ctx.running = true;
ctx.frame = 1;
logo = new Image();
logo.src = 'https://anonyviet.com/php/hackerhtml/logo.png';
hue = new Oscillator({
phase: Math.random() * Math.TWO_PI,
amplitude: 85,
frequency: 0.0015,
offset: 285
});
letters('h1');
letters('h2');
document.addEventListener('mousemove', init);
document.addEventListener('touchstart', init);
document.body.addEventListener('orientationchange', resize);
window.addEventListener('resize', resize);
window.addEventListener('keyup', keyup);
window.addEventListener('focus', start);
window.addEventListener('blur', stop);
resize();
if(window.DEBUG) {
var gui = new dat.GUI();
// gui.add(settings, 'debug');
settings.gui.add(settings, 'trails', 1, 30).onChange(reset);
settings.gui.add(settings, 'size', 25, 75).onFinishChange(reset);
settings.gui.add(settings, 'friction', 0.45, 0.55).onFinishChange(reset);
settings.gui.add(settings, 'dampening', 0.01, 0.4).onFinishChange(reset);
settings.gui.add(settings, 'tension', 0.95, 0.999).onFinishChange(reset);
document.body.appendChild(ctx.stats.domElement);
}
};
})(window);
</script>
<script> alert(NHÌN CÁI LỒN !!! BẤM OK ĐI :))</script>
<!-- Start Page Loading -->
<style>
/*----------------------------------------
  Pre-loader
------------------------------------------*/
#loader-wrapper {
 position: fixed;
 top: 0;
 left: 0;
 width: 100%;
 height: 100%;
 z-index: 1000;
}

#loader-wrapper .loader-section {
 position: fixed;
 top: 0;
 width: 51%;
 height: 100%;
 background: #eceff1;
 z-index: 1000;
 -webkit-transform: translateX(0);
 -ms-transform: translateX(0);
 transform: translateX(0);
}

#loader-wrapper .loader-section.section-left {
 left: 0;
}

#loader-wrapper .loader-section.section-right {
 right: 0;
}

#loader {
 display: block;
 position: relative;
 left: 50%;
 top: 50%;
 width: 150px;
 height: 150px;
 margin: -75px 0 0 -75px;
 border-radius: 50%;
 border: 3px solid transparent;
 border-top-color: #3498db;
 -webkit-animation: spin 2s linear infinite;
 animation: spin 2s linear infinite;
 z-index: 1001;
}

#loader:before {
 content: "";
 position: absolute;
 top: 5px;
 left: 5px;
 right: 5px;
 bottom: 5px;
 border-radius: 50%;
 border: 3px solid transparent;
 border-top-color: #e74c3c;
 -webkit-animation: spin 3s linear infinite;
 animation: spin 3s linear infinite;
}

#loader:after {
 content: "";
 position: absolute;
 top: 15px;
 left: 15px;
 right: 15px;
 bottom: 15px;
 border-radius: 50%;
 border: 3px solid transparent;
 border-top-color: #f9c922;
 -webkit-animation: spin 1.5s linear infinite;
 animation: spin 1.5s linear infinite;
}

#loader-logo {
 display: block;
 position: absolute;
 left: 48%;
 top: 46%;
 background: url("https://i.imgur.com/Nj02xhh.png") no-repeat center center;
 z-index: 1001;
}

@-webkit-keyframes spin {
 0% {
  -webkit-transform: rotate(0deg);
  -ms-transform: rotate(0deg);
  transform: rotate(0deg);
 }
 100% {
  -webkit-transform: rotate(360deg);
  -ms-transform: rotate(360deg);
  transform: rotate(360deg);
 }
}

@keyframes spin {
 0% {
  -webkit-transform: rotate(0deg);
  -ms-transform: rotate(0deg);
  transform: rotate(0deg);
 }
 100% {
  -webkit-transform: rotate(360deg);
  -ms-transform: rotate(360deg);
  transform: rotate(360deg);
 }
}

.loaded #loader-wrapper {
 visibility: hidden;
 -webkit-transform: translateY(-100%);
 -ms-transform: translateY(-100%);
 transform: translateY(-100%);
 -webkit-transition: all 0.3s 1s ease-out;
 transition: all 0.3s 1s ease-out;
}

.loaded #loader-wrapper .loader-section.section-left {
 -webkit-transform: translateX(-100%);
 -ms-transform: translateX(-100%);
 transform: translateX(-100%);
 -webkit-transition: all 0.7s 0.3s cubic-bezier(0.645, 0.045, 0.355, 1);
 transition: all 0.7s 0.3s cubic-bezier(0.645, 0.045, 0.355, 1);
}

.loaded #loader-wrapper .loader-section.section-right {
 -webkit-transform: translateX(100%);
 -ms-transform: translateX(100%);
 transform: translateX(100%);
 -webkit-transition: all 0.7s 0.3s cubic-bezier(0.645, 0.045, 0.355, 1);
 transition: all 0.7s 0.3s cubic-bezier(0.645, 0.045, 0.355, 1);
}

.loaded #loader {
 opacity: 0;
 -webkit-transition: all 0.3s ease-out;
 transition: all 0.3s ease-out;
}

.progress {
 background-color: rgba(255, 64, 129, 0.22);
}

/* JavaScript Turned Off */
.no-js #loader-wrapper {
 display: none;
}

</style>
<div id='loader-wrapper'>
<div id='loader'></div>
<div class='loader-section section-left'></div>
<div class='loader-section section-right'></div>
</div>
<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[
 /*Preloader*/
 $(window).on('load', function() {
  setTimeout(function() {
   $('body').addClass('loaded');
  }, 200);
 });

 $(function() {

  "use strict";

  var window_width = $(window).width();
  var openIndex;
  // Detect touch screen and enable scrollbar if necessary
  function is_touch_device() {
   try {
    document.createEvent("TouchEvent");
    return true;
   } catch (e) {
    return false;
   }
  }
 });
//]]>
</script>
<!-- End Page Loading -->
<!-- THAY LINK NHẠC -->
<iframe src="https://www.nhaccuatui.com/mh/auto/AOmiZyQWXHMB" width="0" height="0" frameborder="0" allowfullscreen allow="autoplay"></iframe>
<!-- THAY LINK NHẠC -->

4 Comments:

Post a Comment

 1. Replies
  1. không phải anh khó tính hay gắt gì em đâu nhưng vấn đề bản quyền rất quan trọng đó em <3 anh nhắc em vậy thôi :)

   Delete
 2. E xin lỗi :( tại hqua e quên , để e sửa lại , mong a tha lỗi hihi :D

  ReplyDelete
 3. E tưởng chị Trinh , a là Ctv viết bài cho Chị Trinh à -.-

  ReplyDelete
-->