[TUT] REPORT FAQ 178 UPDATE 07/08/2018 | HOÀNG VƯƠNG GOD

- REG CLONE MỚI KẾT BẠN VỚI VICTIM
- DÙNG CLONE TẠO 1 GROUPS MỚI TINH RỒI ADD VICTIM VÀO VÀ ĐỢI VICTIM NHẤN OK SAU ĐÓ CHỈ ĐỊNH VICTIM LÀM QUẢN TRỊ VIÊN CỦA GROUPS - RỜI NHÓM BẮT ĐẦU FAKE IP VÀ BÁO CÁO - FAKE IP NGA NN VIỆT - BÁO CÁO NHÓM NÀY MUA BÁN MA TÚY........................=> Gửi Cho Facebook Xem Xét - GIỮ NGUYÊN IP +NN - VÀO WALL REPORT ALL ẢNH MUA BÁN MA TÚY - GỬI FACEBOOK XEM XÉT - BƯỚC CUỐI CÙNG HÓNG VICTIM DIE <3 - TUT By Hoàng Vương God :P - UPDATE 07/08/2018

Coppy nhớ ghi nguồn : Hoàng Vương God

Comments

-->